thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
อีเมล

 Best Perfumes

  

" คิดถึงน้ำหอมคุณภาพ นึกถึงเรา Best Perfumes  "

น้ำหอมเราคุณภาพพรีเมี่ยม เทียบแเบรนด์เนม หอม.........จนหยดสุดท้าย เรากล้ารับประกัน

ลูกค้าหลายหมื่นราย มั่นใจในคุณภาพน้ำหอมเรา

บริการจัดส่งทั่วประเทศ  สายด่วน 09-5545-2893

Best Perfumes ศูนย์ส่งน้ำหอม ฝรั่งเศสแท้ พร้อมขวดบรรจุภัณฑ์ คุณภาพดี ราคาถูก เรามีน้ำหอมให้ท่านเลือกมากกว่า 300 กลิ่น   พร้อมขวด บรรจุภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งมีทั่ง เรานำเข้าเองและติดต่อตรงจากผู้นำเข้า ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่าน

สำหรับ ลูกค้าที่ยังไม่เคยขายน้ำหอม และต้องการจะเปิดร้าน เรามีการจัดเซ็ทน้ำหอม ให้เหมาะสมกับตลาด และเงินลงทุนของลูกค้าแต่ละท่าน รับคำแนะนำได้เลย 095-545-2893 คุณนัน

เหตุผลสำคัญที่ลูกค้าจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าจากเรา และเลือกที่จะเป็นลูกค้าประจำของเรา

1. น้ำหอมเราคุณภาพดีมาก กลิ่นเทียบแบรนด์เนม กลิ่นหอมละมุน ทั้งติดทนนานกว่า หัวเชื้อทั่วไป ในสัดส่วนของส่วนผสมที่เท่ากัน ซึ่งพิสูจน์ได้จริง

2. ราคาน้ำหอมเราถูกจริง  และนำน้ำหอมคุณภาพดีมาขายจริง

3. เรามีกลิ่นน้ำหอมใหม่ ๆ มาแนะนำเป็นประจำ

4.ขวดและบรรจุภัณฑ์ เป็นของคุณภาพดี และราคาถูก มีแบบใหม่มาเป็นประจำ

5. เราแนะนำเทคนิคการผสม การขาย การเลือกทำเล และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆของลูกค้าอย่างเป็นกันเอง

6.ลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าจากเรา ท่านมีอิสระในการตั้งซื้อร้านท่าน ให้ตรงกับโหวงเฮ้ง หรือฮวงจุ้ยได้เลย

7. ร้านเราถูกต้องตามกฎหมาย มีสถานที่ตั้งที่แน่นอน มีโกงดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่

ทาง ร้านแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านแวะมาเยี่ยมชม website เราบ่อย ๆ เพราะทางร้านจะมีกลิ่นน้ำหอมใหม่ ๆ มาแนะนำอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มมาลงเป็นประจำ

 โ ป ร โ  ม ชั่ น  แ ด่ ลู ก ค้ า  ค น ส ำ คั ญ ข อ ง เ ร า  ต้ อ น รั บ ปี  2 5 5 7

สินค้าใหม่จ้า สำหรับร้านทุกอย่าง 20 บาท

น้ำหอมเกรดพิเศษ 120 ซีซี  + ปากกาใสฝาสี 10 ซีซี 1 โหล

  โปรโมชั่น เปิดตัวแรงสุด ๆ ถูกที่สุดแน่นอน

85 บาท /เซ็ทคะ ( สั่งขั้นต่ำ 2000 บาท )

เฉลี่ยต้นทุนขวดละ 7.08 บาท

ลูกค้าสนใจชุดนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณหวิว 082-088-2552 คะ

ลูกค้าที่สั่งเซ็ทนี้ต้องรอสินค้า 1-2 วัน ก่อนทางร้านจะจัดส่งคะ

(สามารถเปลี่ยนชนิดขวดได้ ตามความเหมาะสม)

 
 

น้ ำ ห อ ม ฝ รั่ง เ ศ ส แ ท้ เ ก ร ด  A  ย อ ด นิ ย ม

ซี ซี ล ะ  7 5  ส ต า ง ค์

ห อ ม . . . . ม า ก น ะ  ข อ บ อ ก

( ส อ น ผ ส ม เ อ ง  ต้ น ทุ น ต่ ำ สุ ด เ พี ย ง ซี ซี ล ะ  5 0  ส ต. เ ท่ า นั้ น)

ดู ชุ ด เ ม ต้ น เ ปิ ด ร้ า น  ค ลิ๊ ก เ ล ย

หั ว เ ชื้ อ น้ ำ ห อ ม ฝ รั่ ง เ ศ ส แ ท้ เ ก ร ด  A  ย อ ด นิ ย ม

(  ป ก ติ  8 0  บ า ท /  อ อ น ซ์ )

 ล ด เ ห ลื อ  65  บ า ท  /  อ อ น ซ์

ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  1  พ . ค .  5 7  -  3 1  ธ . ค .  2 5 5 7  

1 0  ฟ รี  1  

 

 
ปากกา 10 ซีซี ฝาล็อก ไม่ซึม 100 % พลาสติกอย่างดี

ปกติ 110 บาท/โหล

เ ห ลื อ   39   บ า ท / โ ห ล

ห ม ด แ ล้ ว  ห ม ด เ ล ย   ค ะ  

 ข ว ด แ ฟ น ซี เ ล็ ก ค ล ะ แ บ บ  โ ป ร โ ม ชั่ น 

9 5 - 1 0 2   บ า ท  / โ ห ล

( ใ น ห นึ่ ง โ ห ล ท า ง ร้ า น จ ะ ค ล ะ แ บ บ  ค ล ะ สี ไ ป ใ ห้ ค ะ )

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ ที่จะประหยัดเงินลงทุนคะ

 

 ม า แ  ล้ ว จ้ า   ห ลั ง จ า ก ที่ ร อ ค อ ย กั น ม า น า น

 ลู ก ก ลิ้ ง ป า ก ก า  1 0  ซี ซี

4 5 - 5 0   บ า ท / โ ห ล  เ ท่ า นั้ น

( ใ น ภ า พ ข ว ด  1 0  ซี ซี  คืิ อ ข ว ด ที่ ย า ว ที่ สุ ด น ะ ค ะ) 

โ ป ร โ ม ชั้ น แ ร ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง . . . .   เ พื่ อ ข อ บ คุ ณ ลู ก ค้ า

ป า ก ก า ใ ส  1 0  ซี ซี   3 5 บ า ท / โ ห ล

 ซื้ อ น้ ำ ห อ ม ที่ นี้ 

ข า ย ดี น ะ  ก ำ ไ ร ดี ม า ก

 ชุ ด เ ริ่ ม ต้ น เ ปิ ด ร้ า น 

แม่ค้า - พ่อค้า ( มือใหม่ หรือ ต้องการขยายร้าน )  ( คลิ๊กเลย )

 

โปรโมชั่น ปี 57

น้ำหอม 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 12.5 บาท/ขวด (ต่อโหล)

กรณีเป็นของชำร่วย หรือ แจกในงานต่าง ๆ

น้ำหอมพิเศษ 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 10 บาท/ขวด (ขั้นต่ำ 400 ขวดขึ้นไป)

น้ำหอมพิเศษ 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 9.75 บาท/ขวด (1,000 ขวดขึ้นไป)

น้ำหอมพิเศษ 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 9.50 บาท/ขวด (2,000 ขวดขึ้นไป)

 

 ขวดน้ำหอม NEW !!

NEW !!

 

  ขวดละติน 30 ซีซี ของจริงสวยมาก

ลูกกลิ้ง 5  ซีซี

NEW !! ขายดีมาก

NEW !! ขายดีมาก 

 ขวดเดซี่ 50 ซีซีขวดแอ๊ปเปิ้ลไอโฟน 20,30 ซีซี

NEW !!

 

NEW !!

 ขวดฮาร์ต ร็อค 50 ซีซี

ขวดเบบี้ดอลแบบหนา  20 ซีซี
 
 
   ขวดมะเฟือง 35 ซีซี

ขวดซีซั่น 30 ซีซี

  
 
  ปากกาเพ้นลาย10 ซีซีขวดคันทรี 50 ซีซี 
 

 

 ขวดวีนัส 30,50 ซีซี
 ขวดพาราไดซ์ 30,50,120 ซีซี
 

กลิ่นใหม่มาแรง

 Play Girl  (เพล์เกริ์ล)
 Miss Chery (มิส เชอร์รี่)
 Pheromon M (ฟีโรโมน ชาย)
 DKNY Pink (แอ๊ปเปิ้ล ชมพู)

 Benz M (เบนซ์ ช)

 Balon Ga(อันดับ1 น้ำหอม ญ 2013)

 Jacob Decy (จาคอป เดซี่)

 Secret Kiss (คริส หอวัง)

OH BLACK (มาริโอ้) 

 เซ็กซี่ ใบเตย

 PRETTY MAT (ชมพู่ 2)

 PLAY VEGUS

 SUGAS

 IRON MAN

 ซินเดอเรลล่า

DRAMA PLOY (พลอย)

 นาตาลี
JENNY (เจนนี่ แรงเงา)
NOW SHOW
SEE MEN
 SEE DIVA (อ้ำ)
MARRY ME (แมร์รี่ มี)
 SUME ONE (ซัมวัน ซัมเดย์)จัสติน บีเวอร์
 L'CODE:JOY (ลาคอส จอยพิ้ง) ญาญ่า
ทัมทิม (พลอย)
PHEROMOM(เป้ย)

BABY Mild Sweet PINK

PRETTY CHOM (ชมพู่)
SNOW WHITE
SEE NIGHT (อ้ำ)
ROCK STAR (ตูน)
CH BLUE
DK RED APP

ซากุระ ชมพู

ดูรายชื่อน้ำหอมทั้งหมด คริ๊กเลย

 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Tel.: 09-5545-2893, 08-2088-2552