thaibestperfume

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
thaibestperfume
อีเมล

 

ขอขอบคุณ www.kapook.com

 "  คิดถึงน้ำหอมฝรั่งเศสแท้ เกรดA คุณภาพดี  ราคาประหยัด นึกถึงเรา Best Perfumes  "

น้ำหอมเราคุณภาพพรีเมี่ยม เทียบเคียงแบรนด์เนม หอม.........จนหยดสุดท้าย เรากล้ารับประกัน

สายด่วน คุณนัน 095-545-2893 ID Line : nuntanai

HOT........ สำหรับลูกค้า กทม. และ ปริมณฑล สามารถส่งด่วนรถตู้คะ รับของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าจำนวนมาก

Best Perfumes ศูนย์ส่งน้ำหอม ฝรั่งเศสแท้ พร้อมขวดบรรจุภัณฑ์ คุณภาพดี ราคาถูก

เรามีน้ำหอมให้ท่านเลือกมากกว่า 300 กลิ่น  

พร้อมขวด บรรจุภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งมีทั่ง

เรานำเข้าเองและติดต่อตรงจากผู้นำเข้า ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่าน

เอกสารตามกฏหมายของทางร้านมีดังนี้

1. ทะเบียนร้าน  2. สรรพสามิต  3. สรรพากร  4. อย.  5. ศุลกากร

"  หากคุณกำลังมองหา อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ลงทุนน้อย  ขายง่าย กำไรดี เราพร้อมให้คำปรึกษา  "

เหตุผลสำคัญที่ลูกค้าจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าจากเรา

และเลือกที่จะเป็นลูกค้าประจำของเรา

1. น้ำหอมเราคุณภาพดีมาก กลิ่นเทียบเคียงแบรนด์เนม กลิ่นหอมละมุน ทั้งติดทนนานกว่า หัวเชื้อทั่วไป ในสัดส่วนของส่วนผสมที่เท่ากัน ซึ่งพิสูจน์ได้จริง

2. ราคาน้ำหอมเราถูกจริง  และนำน้ำหอมคุณภาพดีมาขายจริง

3. เรามีกลิ่นน้ำหอมใหม่ ๆ มาแนะนำเป็นประจำ

4.ขวดและบรรจุภัณฑ์ เป็นของคุณภาพดี และราคาถูก มีแบบใหม่มาเป็นประจำ

5. เราแนะนำเทคนิคการผสม การขาย การเลือกทำเล และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆของลูกค้าอย่างเป็นกันเอง

6.ลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้าจากเรา ท่านมีอิสระในการตั้งซื้อร้านท่าน ให้ตรงกับโหวงเฮ้ง หรือฮวงจุ้ยได้เลย

7. ร้านเราถูกต้องตามกฎหมาย มีสถานที่ตั้งที่แน่นอน มีโกงดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่

ทาง ร้านแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านแวะมาเยี่ยมชม website เราบ่อย ๆ เพราะทางร้านจะมีกลิ่นน้ำหอมใหม่ ๆ มาแนะนำอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มมาลงเป็นประจำ

 โ ป ร โ  ม ชั่ น  แ ด่ ลู ก ค้ า  ค น ส ำ คั ญ ข อ ง เ ร า  ต้ อ น รั บ ปี  2 5 5 9

ชุ ด เ ริ่ ม ต้ น เ ปิ ด ร้ า น   ( ค ลิ๊ ก เ ล ย  )

เ ริ่ ม ต้ น เ พี ย ง  1 , 4 0 0   บ า ท เ ท่ า นั้ น

 

น้ ำ ห อ ม ฝ รั่ง เ ศ ส แ ท้ เ ก ร ด  A  ย อ ด นิ ย ม

ซี ซี ล ะ  0 . 7 5  บ า ท

ห อ ม . . . . ม า ก น ะ  ข อ บ อ ก

ดู ชุ ด เ ม ต้ น เ ปิ ด ร้ า น  ค ลิ๊ ก เ ล ย

 

น้ ำ ห อ ม ฝ รั่ง เ ศ ส แ ท้ เ ก ร ด พิ เ ศ ษ 

ซี ซี ล ะ  0 . 5 0  บ า ท

( จำ ห น่ า ย เ ฉ พ า ะ ข น า ด  1 , 0 0 0   ซี ซี   ขึ้ น ไ ป เ ท่ า นั้ น )

เ ห ม า ะ สำ ห รั บ ร้ า น ที่ จ ะ ข า ย ส่ ง ทุ ก อ ย่ า ง   2 0   บ า ท

 

โ ป ร โ ม ชั่ น พิ  เ ศ ษ   2 5 5 9 

หั ว เ ชื้ อ น้ ำ ห อ ม ฝ รั่ ง เ ศ ส แ ท้ เ ก ร ด  A  ย อ ด นิ ย ม ก ลิ่ น สุ ด c h i c 

 ล ด เ ห ลื อ  5 0  บ า ท  /  อ อ น ซ์ 

ดู ร า ย ชื่ อ น้ำ ห อ ม โ ป ร โ ม ชั่ น

 

หั ว เ ชื้ อ น้ ำ ห อ ม ฝ รั่ ง เ ศ ส แ ท้ เ ก ร ด  A  ย อ ด นิ ย ม

(  ป ก ติ  8 0  บ า ท /  อ อ น ซ์ )

 ล ด เ ห ลื อ  68  บ า ท  /  อ อ น ซ์ 

10 ฟ รี  1  

ดู ร า ย ชื่ อ น้ำ ห อ ม ทั้ ง ห ม ด  ค ริ๊ ก  เ ล ย 

 
ปากกา 10 ซีซี ฝาล็อก ไม่ซึม 100 % พลาสติกอย่างดี

ปกติ 110 บาท/โหล

เ ห ลื อ   39   บ า ท / โ ห ล

ห ม ด แ ล้ ว  ห ม ด เ ล ย   ค ะ  

 

ข ว ด แ ฟ น ซี เ ล็ ก( ข น า ด  8 - 2 0 ซี ซี ) 

ค ล ะ แ บ บ  โ ป ร โ ม ชั่ น 

8 . 5 0   บ า ท  / ใ บ

( ใ น ห นึ่ ง โ ห ล ท า ง ร้ า น จ ะ ค ล ะ แ บ บ  ค ล ะ สี ไ ป ใ ห้ ค ะ )

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ ที่จะประหยัดเงินลงทุนคะ

โ ป ร โ ม ชั่ น  ข ว ด แ ฟ น ซี สี  3 0  ซี ซี

ล ด เ ห ลื อ  1 0   บ า ท / ใ บ

  
 

ข ว ด แ ฟ น ซี สี  3 0  ซี ซี

ล ด เ ห ลื อ  1 0   บ า ท / ใ บ

ข ว ด แ ฟ น ซี สี  3 0  ซี ซี 

ล ด เ ห ลื อ  1 0   บ า ท / ใ บ

 

 โ ป ร โ ม ชั้ น แ ร ง ต่ อ อี ก ร ะ ล อ ก . . . .   เ พื่ อ ข อ บ คุ ณ ลู ก ค้ า

ป า ก ก า ใ ส  1 0  ซี ซี   3 8 บ า ท / โ ห ล

 

ลิ ป ส ติ ก  1 0  ซี ซี

( ภ า ย ใ น มี ข ว ด แ ก้ ว  ด้ า น น อ ก เ ป็ น อ ลู มิ เ นี ย ม  เ ห ม า ะ แ ก่ ก า ร พ ก พ า )

 

โปรโมชั่น ปี 59

น้ำหอม 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 12.5 บาท/ขวด (ต่อโหล)

กรณีเป็นของชำร่วย หรือ แจกในงานต่าง ๆ

น้ำหอมพิเศษ 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 10 บาท/ขวด (ขั้นต่ำ 400 ขวดขึ้นไป)

น้ำหอมพิเศษ 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 9.75 บาท/ขวด (1,000 ขวดขึ้นไป)

น้ำหอมพิเศษ 10 ซีซี + ขวดปากกา ราคา 9.50 บาท/ขวด (2,000 ขวดขึ้นไป)

 

 กลิ่นใหม่

 Po Angle (ปู ไปรยา)

 CH VIVA (ชาแนล ชานซ์ ม่วง)

 You and Me

 CK red M

 CK red W

 CK. Red (ซีเค เรด)
Vick pink (วิคตรอเรีย พิงค์) 
 Addy blue (อดิดาส บลู)
Shape (อนันดา )
 Cool Night M( คลูวอเตอร์ ไนท์ ช.)
 Play Girl  (เพล์เกริ์ล)
 Miss Chery (มิส เชอร์รี่)
 Pheromon M (ฟีโรโมน ชาย)
 DKNY Pink (แอ๊ปเปิ้ล ชมพู)

 Benz M (เบนซ์ ช)

 Balon Ga(อันดับ1 น้ำหอม ญ 2013)

 Jacob Decy (จาคอป เดซี่)

 Secret Kiss (คริส หอวัง)

OH BLACK (มาริโอ้) 

 เซ็กซี่ ใบเตย

 PRETTY MAT (ชมพู่ 2)

 PLAY VEGUS

 SUGAS

 IRON MAN

 ซินเดอเรลล่า

DRAMA PLOY (พลอย)

 นาตาลี
JENNY (เจนนี่ แรงเงา)
NOW SHOW
SEE MEN
 SEE DIVA (อ้ำ)
MARRY ME (แมร์รี่ มี)
 SUME ONE (ซัมวัน ซัมเดย์)จัสติน บีเวอร์
 L'CODE:JOY (ลาคอส จอยพิ้ง) ญาญ่า
ทัมทิม (พลอย)
PHEROMOM(เป้ย)

BABY Mild Sweet PINK

PRETTY CHOM (ชมพู่)
SNOW WHITE
SEE NIGHT (อ้ำ)
ROCK STAR (ตูน)
CH BLUE
DK RED APP

ซากุระ ชมพู

ดูรายชื่อน้ำหอมทั้งหมด คริ๊กเลย

 

 10 กลิ่นน้ำหอมแนะนำประจำเดือน ตุลาคม

ALL SPM (อะลัว สปอร์ท ชาย) 
Zamba M (แซมบ้า ชาย )
PART CAN W (ปารีส แคน แคน หญิง )
PART CAN M (ปารีส แคน แคน ชาย )

Chan Blue (ชาแนล บลู)

Flower (ฟราวเวอร์ เคนโซ่)

Ecape 2 (เอสเคป ทู)

Hynote (ฮีปโน้ต ลังโคม)

JL Gold (เจโล โกลด์ เจนิเฟอร์ โลเปส)

Tom Boy (ทอมมี่ บอย)

ดูรายชื่อน้ำหอมทั้งหมด คริ๊กเลย

 email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Tel.: 09-5545-2893